Všeobecné podmienky /Zasielateľské podmienky/

 

-

 

M-LOGISTIC, s.r.o., Komenského 24, Levice , IČO: 35961589, dole uvedený aj ako zasielateľ, objednávateľ M-LOGISTIC s.r.o.,  pracuje v zmysle Všeobecných zasielateľských podmienok zväzu zasielateľstva Slovenskej republiky, CMR, CIM, SMGS, a všetkých súvisiacich platných zákonov a noriem a v zmysle normy ISO 9001:2008

 

 

Uvedené Zasielateľské podmienky /Všeobecné podmienky/  sú platné a záväzné pre každého obchodného partnera spoločnosti M-LOGISTIC, s.r.o.

Obchodným partnerom je  prepravca,  dopravca,  alebo medzizasielateľ, ako i iné dodavateľské subjekty spoločnosti M-LOGISTIC /zasielateľ/

 

Dopravca /prepravca/ , ďalej len „dopravca“ musí byť právne spôsobilý a  je povinný zrealizovať dopravu riadne a plne  v zmysle objednávky zaslanej spoločnosťou M-LOGISTIC, s.r.o. Dopravca je povinný pred začatím realizácie dopravy/prepravy/ potvrdiť uvedenú objednávku,  a takto potvrdenú objednávku písomne a to faxom, alebo mailom  zaslať spoločnosti M-LOGISTIC, s.r.o. Tak isto je objednávateľ dopravy povinný poslať záväznú objednávku písomne spoločnosti M-LOGISTIC, s.r.o.

 

-         1/ Dopravca/prepravca/, ďalej len „dopravca“ je povinný zrealizovať na základe a v zmysle objednávky od M-LOGISTIC, s.r.o., ktorú je povinný dopravca pred začatím dopravy písomne potvrdiť, akceptovať a následne písomne /faxom, mailom/ zaslať spoločnosti M-LOGISTIC, s.r.o., najmenej 8 hodín pred začatím realizácie dopravy. Následne fakturovať vykonanú dopravu v zmysle platných účtovných a daňových zákonov vykonanú prepravu najneskôr do 7 dní po jej vykonaní . Súčasťou faktúry musí byť: originál CMR potvrdený príjemcom tovaru, alebo stazka, dodací list pri vnútroštátnej preprave, pri prepravách s colným režimom potvrdené colnými úradmi o vyclení tovaru. Súčasťou faktúry od dopravcu musí byť aj potvrdená objednávka od M-Logistic, s.r.o. v zmysle tohto bodu, čitateľné dodacie listy a pod.

-         2/ Dopravca sa zaväzuje vykonať prepravu  plne v  súlade s prijatou objednávkou od M-LOGISTIC, s.r.o., ktorú je povinný potvrdiť pred začatím dopravy a zaslať písomne takto potvrdenú  objednávku  oprávneným  zamestnancom dopravcu a opatrenú odtlačkom razítka - pečiatky dopravcu, písomne faxom, mailom spoločnosti M-LOGISTIC, s.r.o. v súlade s  platnými zákonmi a predpismi s ňou súvisiacimi, Dohovorom CMR, CIM, Všeobecnými zasielateľskými podmienkami Zväzu zasielateľstva logistiky Slovenskej republiky a pod.

-         3/ Vozidlo určené dopravcom k preprave musí byť poistené poistením CMR, ako aj na škody súvisiace s prepravou a dopravou, v dobrom technickom stave, spôsobilom na prepravu v krajinách odosielateľa a príjemcu, nákladný priestor musí byť čistý a bez zápachu, v prípade prepravných pomôcok je povinný dopravca sa riadiť pokynmi M-LOGISTIC, s.r.o.,  škody vzniknuté z tohto titulu znáša v plnej výške dopravca.

-         4/ Za prípadné preťaženie vozidla alebo niektorej osi vozidla pri naložení tovaru , neskorého pristavenia vozidla na nakládku alebo vykládku, nedodržanie podmienok platných v mieste nakládky, alebo vykládky, na ktoré sa vzťahujú interné predpisy ktoré ak dopravca alebo prepravca nedodrží ako zai s tým súvisiace škody zodpovedá dopravca v plnej výške a uhradí ch zasielateľovi do 30 dní od vzniku takejto škody.

-         5/ Reklamácie uplatní dopravca v zmysle Dohovoru CMR priamo u odosielateľa alebo príjemcu zásielky a vyhotovia o tom spoločný písomný záznam v nákl. liste CMR alebo samostatne, ktorého originál predloží zasielateľovi, podpísanie cudzojazyčných záznamov ide na plnú zodpovednosť dopravcu, ak sa nedohodnú strany inak.

-         6/ Poistenie vozidla a tovaru /min. do výšky 70.000 EUR resp. ekvivalent v inej mene proti všetkým rizikám/ na čas prepravy znáša dopravca na vlastné náklady, o čom musí predložiť poistné zmluvy a to na medzinárodnú, ako i vnútroštátnu dopravu. V inom prípade zaplatí vzniknutú škodu v lehote 14 dní od jej vzniku a to bez omeškania, navýšenú o zmluvnú pokutu do výšky 25% škody.  M-Logistic má právo použiť všetky dostupné prostriedky na uspokojenie plnenia výšky vzniknutej škody.

-         7/ Dopravca zodpovedá za odvrátiteľnú škodu na prevzatej zásielke, ako aj škody spôsobené nesprávnym uložením zásielky v plnej výške. Akceptáciou objednávky  alebo začatím realizácie dopravy/prepravy/ súhlasí bez akýchkoľvek výhrad aj s tým, že  akékoľvek /priame ako i súvisiace resp. nepriame/ sankcie, pokuty, penalizácie a škody vzniknuté v súvislosti s realizáciou objednávky, dopravy/prepravy/, ktoré  súvisiace s porušením predpisov/ bezpečnostných, interných a iných/  ako i objednávky na mieste nakládky  alebo mieste vykládky. Dopravca/prepravca/ akceptuje a uhradí zasielateľovi firme M-LOGISTIC, s.r.o. všetky ním  takto zapríčinené a spôsobené škody, penalizácie, pokuty a iné sankcie  priame i nepriame v plnej výške, a bez omeškania po ich preúčtovaní alebo vyčíslení spoločnosťou M-LOGISTIC, s.r.o.

-         8/ V prípade škodovej udalosti je povinný dopravca písomne nahlásiť zasielateľovi a vyjadriť  sa k škodovej udalosti do 10 dní od jej vzniku, ak táto nebude doriešená do 60 dní odo dňa jej vzniku z akéhokoľvek dôvodu zavineného konaním dopravcu, má zasielateľ nárok na náhradu škody, aj všetkých nákladov súvisiacich so šetrením škodovej udalosti, v plnej výške voči dopravcovi alebo zasielateľovi. Škody, pokuty, penalizácie, a iné sankcie finančné si M-LOGISTIC s.r.o. prednostne započíta s faktúrami dopravcu/prepravcu/

-         9/ Ak dopravca alebo medzizasielateľ nedostane od zasielateľa potrebné pokyny, je povinný požiadať o ich doplnenie

-         10/ Dopravca alebo medzizasielateľ je povinný podať zasielateľovi, t.j M-LOGISTIC, s.r.o. správu o škode, ktorá zásielke hrozí, alebo ktorá už vznikla okamžite bez meškania telefonicky a aj následne písomne, hneď, ako sa o tom dozvie a ak je to možné, vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na jej zníženie, resp. odstránenie, inak zodpovedá za škodu vzniknutú príkazcovi tým, že túto povinnosť nesplnil

-         11/ Dopravca je povinný zaplatiť zasielateľovi dohovorenú zmluvnú pokutu vo výške od 5% z hodnoty ceny dopravy a prepravného tovaru pri konkrétnej preprave a to v prípade porušenia povinnosti zabezpečiť prepravu riadne, mať poistenie CMR ako i pripoistenie na vnútroštátnu dopravu v termíne určenom zasielateľom, výška pokuty sa odvíja od pokuty od zákazníka a objednávateľa prepravy u zasielateľa, a dopravca je povinný ju bez omeškania uhradiť v lehote udanej na faktúre zasielateľa.

-         12/ Pri omeškaní s nakládkou viac ako 24 hodín je príkazca M-LOGISTIC s.r.o. oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť bez náhrady a zadať prepravu inému, odstúpenie sa oznámi písomne, faxom a doúčtuje dopravcovi rozdiel v cene dopravy na pôvodnej objednávky zasielateľa a novej objednávky, podľa ktorej sa vykoná doprava novým dopravcom, uvedený rozdiel v cene pôvodný dopravca uhradí v lehote 14 dní zasielateľovi

-        13/ V štátoch SNŠ, Ukrajiny, Rumunska, Bulharska, Turecka 48 hodín pri nakládke a 72 hodín pri vykládke, v rámci EU 24 hodín  - okrem dní pracovného pokoja a sviatkov – nie je zdržanie, nad tento rámec sa zdržanie uznáva len na základe „Záznamu o zdržaní“ potvrdenom odosielateľom alebo príjemcom

-         14/ V ostatných štátoch Európy sa za zdržanie nepovažuje 24 hodín pri nakládke alebo vykládke tovaru, okrem dní pracovného pokoja a sviatkov

-         15/ Postúpiť túto objednávku inej osobe k zabezpečeniu môže iba dopravca v prípade ak je medzizasielateľ, ktorý v plnej miere preberá zodpovednosť za vykonanie prepravy /i všetky možné škody pri preprave spôsobené/ a má povinnosť ju zaistiť na účet príkazcu uzavretím vhodnej zmluvy o preprave tovaru a jeho poistenia, a uplatnením práv z tejto zodpovednosti

-         16/ V prípade vzniku mimoriadnej udalosti zamestnanci dopravcu alebo medzizasielateľa a iné osoby vykonávajúce činnosť pre nich, sú povinní sa riadiť pokynmi havarijnej komisie vykonávajúcej činnosť v mieste nakládky alebo vykládky.

-         17/ Dopravca alebo medzizasielateľ je povinný písomne/faxom oznámiť zasielateľovi, že to je že objednávku akceptuje,  neakceptuje a prepravu nevykoná, alebo vykoná za iných podmienok, inak sa má za to, že s návrhom súhlasí, a súhlasí v týmito Zasielateľskými podmienkami, objednávkou spoločnosti M-LOGISTIC, s.r.o. v plnej miere a rozsahu, čo potvrdí aj pristúpením k vykonaniu tejto prepravy alebo jej zrealizovaní, V prípade, ak objednávku dopravca  písomne nepotvrdí, a vykoná prepravu, resp. dopravu, je splatnosť faktúr 90 dní od vystavenia faktúry dopravcom.

-         18/ Ak u M-LOGISTIC, s.r.o. alebo dopravcu /prepravcu/ vzniknú dôvody, ktoré mu čiastočne alebo úplne znemožňujú splniť objednávku, môžu uvedené subjekty písomne stornovať svoju objednávku alebo svoj záväzok vykonať objednávku, stornovať sa však musí najneskôr 5 hodín pred predpokladaným začatím realizácie dopravy a navrhnúť prijateľné riešenie.  Dopravca alebo prepravca resp., medzizasielateľ, ak nepristaví dopravný prostriedok v zmysle objednávky od M-LOGISTIC, s.r.o je povinný ihneď o tom informovať príkazcu, za nedodržanie tejto povinnosti zaplatí 200 eur alebo ekvivalent v inej mene/ za každý takýto prípad.

-         19/ Príkazca /zasielateľ/ je povinný dať dopravcovi alebo dopravcovi ako medzizasielateľovi písomne zmeniť objednávku /pôvodnú objednávku/ a dať tým príkaz k zabezpečeniu prepravy  pred samotnou nakládkou zásielky podľa pôvodnej objednávky.  Po vzájomnej dohode a akceptácii môže byť uvedená doba zmenená. Dopravca je však povinný uvedenú objednávku  a jej zmeny akceptovať, realizovať a následne potvrdiť písomne a zaslať ju takto potvrdenú príkazcovi , t.j. spoločnosti M-LOGISTIC, s.r.o. V prípade, ak dopravca neakceptuje takéto zmeny, M-LOGISTIC, s.r.o. mu nepreplatí a neuhradí žiadne náklady priamo alebo nepriamo súvisiace s nezrealizovaním pôvodnej objednávky.

-         20/ Príkazca uhradí dopravcovi alebo dopravcovi ako medzizasielateľovi náhradu navyše nákladov, prípadne príslušnú odplatu za spiatočnú dopravu zásielky a to  len v oprávnenej výške, a až po ich  písomnom akceptovaní a potvrdení a odsúhlasení majiteľom tovaru, spoločnosťou M-LOGISTIC, s.r.o., spolu obchodným partnerom zasielateľa, ktorý si dopravu objednal u M-LOGISTIC, s.r.o.

-         21/ Tento návrh je predmetom obchodného tajomstva účastníkov a títo sú povinné zachovávať mlčanlivosť a údaje uvedené v tomto návrhu nezverejňovať. Dopravca/prepravca/ sa zaväzuje, že nebude uverejňovať a inzerovať o zasielateľovi žiadne údaje na internete, profesných weboch, v mediach a v tlači. V prípade porušenia tohto bodu uhradí pokutu zasielateľovi vo výške minimálne 1000EUR/slovom:tisíceuro/ v lehote splatnosti 14 dní. Ako dôkaz stačí prehlásenie zasielateľa a kopia informácie alebo inzercie dopravcu/prepravcu/ vytlačená z internetu. Uvedenú pokutu si zasielateľ môže započítať s záväzkami voči  konkrétnemu  dopravcovi /prepravcovi/.

-        22/ Prípadné spory budú účastníci riešiť prednostne jednaním a mimosúdnou dohodou, ale zároveň sa dohodli, že vo vzájomných vzťahoch vyplývajúcich z tohto návrhu platí právo Slovenskej republiky a v sporoch na príslušnosti súdov Slovenskej republiky. V prípade meškania s úhradou faktúr zasielateľom /M-LOGISTIC, s.r.o./do 30 dní, sa uvedené meškanie  s úhradou považuje za odloženú a predlženú splatnosť faktúr , odsúhlasenú dopravcom/prepravcom/ a dopravca /prepravca / si neuplatňuje a nenárokuje žiadne penále a paušalne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávok a iné náklady a ani pokuty za takúto faktúru s odloženou splatnosťou faktúry o 30 dní, a prepravca resp. dopravca nepristúpi v tejto lehote k žiadnemu spôsobu vymáhania.  Inom prípade, uhradí dopravca resp. prepravca firme M-LOGISTIC, s.r.o. všetky náklady a zmluvnú pokutu vo výške 330 eur, resp. ekvivalent v inej mene  so splatnosťou 7 dní, s čím dopravca, resp. prepravca súhlasí.

-         23/ Uvedené „Zasielateľské podmienky“ sú záväzné pre každého obchodného partnera spoločnosti M-LOGISTIC, s.r.o.. a dopĺňajú objednávku zasielateľa dopravcovi v prípade, ak to objednávka nerieši inak.

-         24/ Vstupom do obchodného vzťahu ich akceptuje každý obchodný partner spoločnosti M-LOGISTIC, s.r.o. a podmienky sú nadradené iným predpisom i nad ich rámec, pokiaľ nie sú v priamo v rozpore s platnými zákonmi, potom je neplatné len to konkrétne rozporné ustanovenie.

25/ Dopravca, prepravca garantuje /ako i  u svojich prípadných subdodavateľov/ a  zaväzuje sa dodržiavať všetky predpisy, normy  a zákony členskýck krajín EU ako i  týkajúce sa ACT S National Minimum /Milog-Nemecko/. V prípade jeho porušenia znáša všetky sankcie vyplývajúce zo zákonov a noriem krajín EU/, to je pokuty pri Milog minimalne  2500 EUR za jedno porušenie + 10% poplatky ako i náhradam akejkoľvek škody vzniknutej nedodržaním príslušných zákonov a noriem krajín EU zasielateľovi, t.j. M-LOGISTICs.r.o. za jedno porušenie uvedeného zákona/. V prípade dôkazného bremena, je uvedená povinnosť na  Dopravcovi-prepravcovi. Splatnosť pokuty, poplatkov ako i škody je 7 dní od dátumu vystavenia faktúry.

 

V Leviciach, dňa 02.01.2015

 

 

Za M-LOGISTIC, s.r.o.

Bc. Miroslav Ižák, v.r. a Michal Krchňavý v.r., konatelia

 

Zasielateľské podmienky sú uvedené a prístupné na stránke www.m-logistic.sk.

Uvedený kontakt  a odkaz je uvedený na každej objednávke M-LOGISTIC s.r.o.